Politikken

Program Arendal Arbeiderparti 2019 - 2023

Kittelsbukt

Din hverdag – vår felles oppgave! 

Arendal Arbeiderparti går til valg for å styrke fellesskapet. Vi vil ha et mer rettferdig skattesystem, et seriøst arbeidsliv med lønn du kan leve av og en fortsatt utbygging av vår felles velferd. Vår politikk gir et mer rettferdig samfunn. Et tryggere Norge. 

I Arendal har vi satt sammen en liste med mange engasjerte kvinner og menn som tror på fellesskapet og som ønsker å løse utfordringene folk opplever i sine liv.  

Vi ønsker å hegne om et samfunn der vi har tillit til hverandre og hjelper hverandre. Der fellesskapet stiller opp for den enkelte, og den enkelte gir noe tilbake til fellesskapet. Vi trenger gode fellesskapsløsninger for å gi alle like muligheter til å skape gode liv. I dag er dette fellesskapet under press. 

Økte forskjeller er urettferdig – for den enkelte som ikke har råd eller mulighet til å delta i samfunnet. Urettferdig fordi familiebakgrunn blir viktigere enn talent når drømmer skal realiseres. Urettferdig fordi økonomien din avgjør om du får god eller dårlig helse. 

Arbeiderpartistyrte kommuner er løsningen som demmer opp for høyrestyrt politikk på landsbasis. 

Stem Arbeiderpartiet! 

Programmet ble vedtatt 24. november 2018 og finnes nederst på siden. 

En far hjelper sine to barn med lekser hjemme på kjøkkenbordet. Foto: Øivind Haug

En god oppvekst for alle i Arendal

Bygge sterke lag rundt barn og unge – på skolen, på fritiden og hjemme

Investering i en god og trygg oppvekst er noe av det viktigste man kan gjøre. Alle barn og unge skal få samme muligheter til faglig og personlig utvikling gjennom gode og trygge barnehager, skoler og SFO.

Hegne om fellesskolen er en av de viktigste oppgavene for et sosialdemokratisk parti. At alle elever møtes i samme skole uavhengig av etnisitet, legning, religion og økonomisk bakgrunn er en viktig verdi og skaper mindre forskjeller. 

Arendal Arbeiderparti vil:

 • Alle barn i Arendalsskolen skal oppleve en mobbefri hverdag der de føler seg inkludert og sett
 • Øke bemanningen i skolen med 1-2 ekstra lærere på hver skole
 • Beholde alle barneskolene i Arendal
 • Øke tilstedeværelsen av skolehelsetjenesten og andre tverrfaglige yrkesgrupper på nærskolene i hele kommunen
 • Jobbe for å innføre en leksefri skole
 • Innføre et gratis skolemåltid
 • Arbeide for at bemanningsnormen skal gjelde i hele åpningstiden i barnehagene
En anleggsarbeider står sidevendt mot kamera, i bakgrunnen ser vi heisekraner og hus. Foto: Øivind Haug

Et trygt arbeidsliv med jobb til alle

Et aktivt og fremtidsrettet næringsliv fritt for sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Arbeid til alle er vår jobb nr.1. Å sikre folk en jobb å gå til er viktig for samfunnet fordi det bidrar til skatteinntekter til staten men det er også viktig for hver enkelt person som opplever en mer meningsfull hverdag. Derfor vil Arendal Arbeiderparti jobbe for å skape flere nye jobber i Arendal. 

For oss i Arbeiderpartiet er det også viktig med trygghet på jobben. I Arendal ønsker vi at alle som vil skal få hele stillinger som skaper forutsigbarhet og gir innbyggerne våre en lønn å leve av.  

 • Alle som ønsker det skal få en heltidsstilling i kommunen
 • Øke næringsetablering i hele kommunen
 • Videreføre en sosial og ansvarlig økonomisk politikk
 • Legge til rette for at industri-, kunnskaps- og andre næringsaktører etablerer seg i hele kommunen
 • Reetablere prosjektet «Vekst i Arendal Øst», samt etablere liknende prosjekter i andre deler av kommunen
 • Beholde søndagen som annerledesdag gjennom fortsatt søndagsstengte butikker
 • Arbeide for at alle unge i Arendal som ønsker lærlingeplass skal få det
 • Skire at Arendal kommune oppfyller målet om 3 lærlingeplasser per 1000 innbygger
 • Sikre at Arendal kommune til enhver tid har tilgjengelige næringsarealer
En eldre kvinne geleides gjennom gangene av et sykehjem av en sykepleier. Foto: Øivind Haug

Gode helse-og sosialtjenester

En verdig eldreomsorg og en helsepolitikk for alle

Arendal Arbeiderparti ønsker at alle skal ha et verdig liv. Alle skal få den helsehjelp som trengs, uavhengig av ens økonomiske situasjon. Vi vil bygge ut omsorgstjenestene for alle som bor hjemme eller i omsorgsbolig, samt bygge ut antall sykehjemsplasser. 

Tillitsreformen i hjemmebaserte tjenester ble påbegynt i forrige periode. Vi ønsker en tillitsreform som vektlegger faglig kompetanse, fleksibilitet og personlig tilrettelegging. Vi vil ha mer tid til omsorg, mindre til rapportering.

Arendal Arbeiderparti vil:

 • Arbeide aktivt for et nytt helsehus og et desentralisert helse- og omsorgstilbud der folk bor
 • Arbeide for å bygge ny legevakt.
 • Kjempe for å videreutvikle sykehuset i Arendal som et stort akuttsykehus
 • At alle som har hjemmesykepleie skal ha tilbud om minst et ukentlig aktivitetstilbud. Dagtilbud for eldre er viktig for at en skal kunne bo lengst mulig i sitt eget hjem
 • At hjelpetrengende personer skal få langt færre å forholde seg til. Dette får vi til ved å satse på flere heltidsstillinger og tilpassede turnusordninger
 • At kommunen skal ha som hovedregel å tilby faste, hele stillinger i helse- og omsorgstjenestene.
 • Sørge for at barnetrygd ikke skal tas med i inntektsgrunnlaget når sosialhjelp blir beregnet
 • Jobbe for å ha helsestasjonen åpen hver dag, ha bedre informasjon om åpningstider og egne åpningstider i ferier
 • Arbeide for at konkurranseutsetting av helse- og omsorgstjenester, inkludert støttetjenester, unngås, og tilbakeføre tjenester som er privatisert
 • Jobbe for å utarbeide et system for en forebyggende tjeneste mot eldres ensomhet og regresjon med tanke på dagtilbud, kurs og opplæring og andre aktiviteter
En rutebuss kjører over en bro i Oslomarka. Foto: Øivind Haug

Klima og miljø

En fremtidsrettet klima-og miljøpolitikk i Arendal 

Arendal Arbeiderparti tar klimaendringene på alvor. Selv om klimaproblemene er globale må vi handle lokalt for å nå målene om å redusere utslippene. Vi vil sikre livsgrunnlaget for nåværende og framtidige generasjoner ved å ta vare på naturressursene og redusere forurensingen ved å utvikle kommunens forpliktende klimaplan. Vi har som mål å redusere energiforbruket og forurensingen i kommunen slik at vi er klimanøytrale. 

Vi vil styrke kollektivtilbudet og bygge flere gang- og sykkelstier. Miljøvennlig transport og krav til raskere forflytting mellom byer og tettsteder må få større fokus i fremtiden. Derfor bør en utvikling med høyhastighetstog prioriteres. 

Arendal Arbeiderparti:

 • Ta klimaendringene på alvor og handle lokalt for å nå målene om å redusere utslipp
 • Bli Norges første klimanøytrale kommune
 • Redusere energibruken i kommunale bygg gjennom ENØK-tiltak, nye bygg skal være klimanøytrale
 • Doble antall sykkelreiser til jobb innen 2023
 • Etablere og bevare grøntarealer i sentrale by- og nærområder
 • Bevare miljøet omkring våre vassdrag
 • Rydde opp i søppel på våre strender og redusere bruken av plass
 • Redusere matsvinn