Våre politikere


Kommunestyret

 • Født 1976, bosatt på Saltrød. Robert Cornels Nordli har vært ordfører i Arendal siden 2015.

 • Født 1951, bosatt i Kolbjørnsvik. Etter mer enn 25 år ved Universitetet i Agder, ble jeg pensjonist 1. januar 2019. Jeg er gift, har 7 barnebarn og har vært med i bystyret i Arendal siden høsten 1999. I inneværende periode har jeg vært leder av komité for helse, omsorg og leverkår, og har fått lov til å være med på å planlegge det nye helsehuset. Det har vært spennende! I neste periode ønsker jeg å arbeide videre for at helsehuset skal bli vellykket. Å lykkes med dette huset vil ha stor betydning for omsorgstjenestene i Arendal i mange år framover. Jeg ønsker også å arbeide videre med tillitsreformen som bystyret har igangsatt. Tillitsreformen skal gi bedre arbeidsbetingelser for medarbeiderne i hjemmesykepleien og mer fleksible tjenester for pasientene. Dagtilbud til demente og velferdsteknologi er to andre viktige tema jeg ønsker å arbeide med.

 • Nina arbeider som seniorforsker ved NORCE. Hun er utdannet sosialøkonom, og har en phd i ledelse i offentlig sektor. Nina er inne i sin tredje periode i bystyret i Arendal og er medlem av formannskapet.

 • Født 1996, bosatt på Nedenes. Jeg stiller til valg til min 2. periode i bystyret i Arendal, og er Arendal Arbeiderpartis ungdomskandidat. Jeg ønsker å være en stemme for både barn, ungdom og unge voksne i min kommune. Som lærerstudent ved UiA, brenner jeg for saker som fremmer et godt og trygt læringsmiljø i skolene våre. Med høy lærertetthet og fokus på psykisk og fysisk helse, tror jeg vi kan nå målene om høyt læringsutbytte og lave mobbetall i skolen. Jeg er fra Tingstveit på Nedenes, og er opptatt av levende bydelssentre. Det skal være fritidstilbud til mennesker i alle aldre, der de bor. Jeg er også opptatt av å verne naturen og de ressursene vi forvalter der.

 • Født 1967, bosatt på Rannekleiv. Jeg er opprinnelig fra Sandnes, men har bodd i Arendal siden 2010. Jeg er gift, har 5 sønner, 2 bonusdøtre og sammen med min kone har vi 6 barnebarn til sammen. Av yrke er jeg varehussjef, og har gått gradene innen varehandel fram til nåværende stilling. Av utdanning er jeg elektriker og har også vært tillitsvalgt i den sammenheng. Min politiske interesse startet med AUF tidlig på 1980-tallet, og jeg var med på å etablere Klepp AUF. Etter at jeg flyttet til Arendal har jeg vært aktiv i Arendal Arbeiderparti, og jeg er leder av Vestre Arendal Arbeiderlag. Politisk er jeg er opptatt av næringspolitikk, helse og omsorg, kultur, idrett og frivillighet. Jeg brenner særlig for et rettferdig samfunn hvor alle får like muligheter til utvikling og et aktivt arbeidsliv. Lærlingeordninger, hvor alle som ønsker det skal få tilbud om læreplass, er en viktig sak for meg. Jeg ønsker å bidra til at Arendal blir en god og trygg kommune for alle våre innbyggere, uansett alder og bakgrunn. Jeg mener at mottoet «Alle skal med» er en god måte å tenke samfunnsutvikling på.

 • Født 1965, bosatt i Longum. Jeg er gift, far til 4 gutter og arbeider som lærer på Moltemyr skole. I tillegg tar jeg oppdrag for IOM, Den internasjonale organisasjon for migrasjon, 2-3 ganger i året. Da gir jeg kvoteflyktninger kulturorientering før de eventuelt reiser til Norge, samtidig gir jeg informasjon til mottakskommunene om de flyktningene som kommer. Jeg har vært bystyrerepresentant i Arendal siden 2007, og inkludering og integrering er en viktig sak som jeg brenner for. Jeg er opptatt av å gi barn og unge trygge rammer og et godt oppvekstmiljø i kommunen vår. En god skole er viktig i denne sammenheng. Arbeid er imidlertid alltid det viktigste å legge til rette for. Arbeid sikrer inntekt, bekjemper fattigdom og bidrar til bedre levekår for den enkelte og for familiene.

 • Født 1956, bosatt på Staubø. Jeg er politipensjonist, og bosatt på Ytrebø med samboer, ei datter og en liten hund. Jeg jobber som instruktør for ResQ Grimstad, og kjører drosje iblant. Ellers synger jeg bass i Strannakoret i Tvedestrand. Jeg har sittet 2 perioder i bystyret i Arendal. I første periode satt jeg i Helse- og omsorgskomitéen, og i inneværende periode i Oppvekstkomitéen. Videre er jeg leder av Klageutvalget og vara til Kommuneplanutvalget. Jeg er spesielt opptatt av barn og unges utdannings- og oppvekstvilkår.

 • Arne Jenssen

  Født 1965, bosatt på Saltrød. Jeg er gift med Sonja, og har 3 voksne barn og 5 herlige barnebarn. Jeg har utdanningen min både innen kjøkkenfag, økonomi og markedsføring, og jobber i dag som regionansvarlig i Vileda. Politisk har jeg bakgrunn som leder i AUF fra 1980 og -90 tallet, fra fylkespolitikk på -90 tallet, kursleder i LO på -90 tallet og sitter i bystyret i inneværende periode. Jeg interesserer meg spesielt for næringspolitikk og idrett, mot sosial urettferdighet og for de unges oppvekstvilkår. Jeg brenner for rettferdighet og familien min.

 • Vanja arbeider som senior kommunikasjonsrådgiver i Nkom. Hun er utdannet journalist og fagoversetter i fransk. Vanja er inne i sin andre periode i bystyret i Arendal og er leder av komité for samfunnsutvikling.

 • Født 1957, bosatt i Kilsund. Jeg har tre perioder bak meg i bystyret i Arendal, hvorav en som varamedlem og to som fast medlem. Først og fremst liker jeg å se kommunen i sin helhet, og har ingen spesielle favorittområder. Næringsutvikling som vil generere arbeidsplasser til innbyggerne og større skattetilgang til kommunen, er noe av det jeg brenner aller mest for. Kommunens inntekter bruker vi i sin tur på befolkningen, til drift av f.eks skoler og eldreomsorg. Vi må også ivareta de små tettstedene og lokalmiljøene hvor folk bor, samtidig som sentrum videreutvikles. Jeg er gift og har både barn og barnebarn.

 • Født 1975, bosatt på Hisøy. Jeg arbeider som rådgiver hos Fylkesmannen på Utdanning- og barnevernsavdelingen. Før det har jeg 20 års erfaring som lærer i ungdomsskolen, hvorav 5 år som sosiallærer. Jeg er gift og har 2 tenåringsdøtre. Politisk har jeg vært så heldig å være folkevalgt i bystyret i Arendal fra 2015 til 2019. Jeg har vært tilknyttet komité for helse, omsorg og levekår, hvor jeg i en periode også ledet et utvalg som evaluerte kommunens tjenester til barn og unge med sammensatte behov. I tillegg har jeg engasjert meg i mange saker som handler om barn og unges skolehverdag og oppvekst, som nok er de sakene jeg brenner spesielt for. De erfaringene jeg har fra arbeid med ungdom, er utrolig viktige når jeg som politiker skal jobbe for at alle barn og unge i kommunen vår skal ha det trygt og godt både hjemme, på skolen og på fritiden. Jeg håper å fortsette på denne viktige jobben også i neste bystyreperiode.


Styret

 • Jan Rudy Kristensen er leder av Arendal Arbeiderparti.

 • Født 1945, bosatt i Barbu. Jeg er gift, pensjonert ligningssjef og nå selvstendig næringsdrivende. De viktigste sakene for meg akkurat nå er Hovesaken, eldreomsorg og det å ha fortsatt kontroll på kommuneøkonomien. Når det gjelder Hove, mener jeg vi må forplikte oss til å legge forholdene til rette slik at allmenhetens friluftsinteresse, naturvernhensyn og leirskolen ivaretas. Jeg er opptatt av at vi skal respektere og lytte til befolkningen, og se alles behov for en bedre hverdag. Jeg har flere perioder bak meg i bystyret i Arendal.

 • Født 1955, bosatt på Saltrød. Jeg er gift, har 3 barn og 5 barnebarn. Av yrke har jeg vært energimøntør, og har arbeidet i Agder Energi siden 1979. Nå er jeg pensjonist. På fritiden liker jeg å benytte motorsykkel og bobil til reiser. I 20 år har jeg vært aktiv som tillitsvalgt i EL og IT Forbundet på forskjellige nivå. For tiden er jeg leder av LO i Østre Agder, og har stort fokus på å samle arbeiderbevegelsen gjennom å knytte tettere bånd mellom fagbevegelsen og politiske partier på venstresiden. Det faglig politiske samarbeidet mellom AP og LO er formalisert på sentralt nivå, men det trenger tette bånd også lokalt. Utover det er jeg opptatt med verv i IL Sørfjell, trimmer på et moderat nivå, snekrer og driver vedlikehold, er dagpappa når det trengs og reiser på tur når anledningen byr seg. Jeg er svært opptatt av den politiske utviklingen, og da spesielt hvordan kapitalkreftene utvikler systemer som skaper større forskjeller blant folk og et mer utrygt arbeidsliv. For meg er fellesskap, solidaritet, likeverd og trygghet viktige stikkord når en skal utøve politisk makt, også lokalt.

 • Født 1965, bosatt på Saltrød. Jeg er gift med Bente, og har 3 flotte barn. Av utdanning er jeg tømrer, og arbeider til daglig i byggebransjen. Gjennom mange års engasjement i idrettslag og kulturliv, har jeg sett betydningen av frivillighet og gode møteplasser i nærmiljøene, hvor trivsel og trygghet utvikles. Jeg vil jobbe for å beholde og videreutvikle gode arenaer for et aktivt og inkluderende kulturliv i hele kommunen. Foreninger og idrettslag skal sikres gode vilkår for å opprettholde aktiviteter overfor alle barn og unge. Jeg brenner også for mitt eget nærmiljø, og vil jobbe aktivt for å løfte Arendal øst med nye arbeidsplasser, trygge skoleveier og familievennlige boområder.

 • Født 1972, bosatt på Tromøy. Opprinnelig kommer jeg fra Hisøy, men er bosatt på Tromøy, er gift med en ekte «tromøygeit» og har 3 sønner. Jeg har yrkesbakgrunn blant annet som skiftarbeider og maskintekniker på Kitron, og som juridisk kontormedarbeider. Jeg er aktivt styremedlem i Tromøy Arbeiderlag, og sitter også i styret i Arendal Bokseklubb. Jeg setter pris på både å trene selv, og f.eks se en ØIF-kamp i Sør Amfi. Som politiker vil jeg være opptatt av gode forebyggende og rehabiliterende tilbud til befolkningen, som f.eks «Aktiv på dagtid». Ungdom må ha gode og «nøytrale» tilbud i sitt nærmiljø, og da er tilgjengelige lokaler viktig. Jeg er også opptatt av vern av natur og miljø, og har bl.a. engasjert meg i Hove-saken. Noen vil nok kalle meg en ihuga sosialdemokrat med sterk rettferdighetssans.

 • Kristin Lorentsen