Agderposten bommer når ombudsrollen beskrives

I denne kronikk i Agderposten 22. desember 2016, stiller Atle Svendal som er leder av komite for helse, omsorg og levekår i Arendal kommune, spørsmål til om det er redaktører i landets aviser som skal avgjøre hvem som skal få sykehjemsplass.

Agderposten sier i sin leder tirsdag at folkevalgte må ha sin lojalitet til befolkningen. Dette er det ikke vanskelig å være enig i, bystyret er valgt av folket og skal legge til til rette for at alle innbyggere får den hjelp som er nødvendig. 

Så legger Agderposten til at avisen er forundret over at ordfører eller andre folkevalgte ikke griper inn i enkeltsaker. En ordfører bør ikke vente på en klagebehandling, folkevalgte må skjære igjennom, mener avisen. 

Stopp en halv. Mener avisen at folkevalgte skal behandle alle søknader om omsorgstjenester? Skal folkevalgte behandle barnevernsaker, tildeling av sykehjemsplass og økonomisk sosialhjelp? 

Det er en del år siden kommunene hadde klientutvalg, der folkevalgte behandlet enkeltsaker. Kommunene har ikke klientutvalg nå. Jeg mener å vite at alle norske kommuner har delegert myndigheten til å fatte enkeltvedtak, for eksempel tildeling av sykehjemsplass, til administrasjonen.

I tillegg hevder Agderposten at ordføreren eller varaordføreren personlig må skjære igjennom. Altså at ordfører selv må fatte en beslutning om tildeling av sykehjemsplass. En ordfører har betydelig innflytelse ved å sette seg inn i saker og formidle den politiske logikk til administrasjonen, noen ganger er det også klart hva bystyret ønsker, da må det føres fram. Men en ordfører har ikke fått delegert myndighet til å fatte enkeltvedtak i klientsaker. Jeg er ganske sikker på at ingen kommuner i Norge har delegert slik myndighet til en enkelt folkevalgt.

Agderposten mener kanskje at folkevalgte i det minste må kunne skjære igjennom i de saker som slås opp i avisa. Jeg må gjenta, stopp en halv. Nei, her må det legges inn en full stopp. Et slik praksis ville medført en spesiell saksbehandling. Da ville det i realiteten være redaktørene i landets aviser som kunne besluttet hvem som skulle få sykehjemsplass. Logikken ville da være at spalteplass gir sykehjemsplass. Slik kan vi ikke ha det. Vi må huske på at ofte sitter kommunen med taushetsbelagt informasjon i slike mediasaker.

Å drive en kommune krever at vi forholder oss til lover og ivaretar likebehandling. Det er mange personer i Arendal som søker om sykehjemsplass i disse dager. Noen må dessverre vente en tid før de får den faste plassen som er innvilget. Vi trenger faglig ansatte som har medisinsk og juridisk kompetanse til å behandle søknadene. Våre fagfolk setter seg inn i den enkelte søkers medisinske helsemessige situasjon og tildeler fortløpende plass til de mest hjelpetrengende. Gitt at det er tyve personer som nå står i kø for å få plass på sykehjem, mener virkelig Agderposten at folkevalgte skal gripe inn i enkeltsaker som slås opp i media? Hva med søknadene fra de andre personene, de som ikke har advokat? Hva med de søkere som opptrer tålmodig? Hva med de søkere som stoler på at kommunen opptrer rettferdig og tildeler tjenester til de som har størst behov?

Agderposten er overrasket over at vi i den politiske ledelsen vil avvente fylkesmannens vedtak. Jeg er overrasket over hvor lettvint Agderposten tar på rettssikkerhet. Når vårt tjenestekontor mottar en søknad om sykehjemsplass innhentes nødvendige opplysninger om helsetilstanden til vedkommende. På dette grunnlag treffer våre faglige medarbeidere et enkeltvedtak. Forvaltningsloven gir søkeren rett til å påklage dette vedtaket. Kommer det inn en klage så kan fylkesmannen overprøve kommunens vedtak. Slik sikrer vi at alle søknader behandles saklig. Det skal ikke legges vekt på kommunens økonomi eller antall plasser som står til rådighet. Det skal legges vekt på søkerens behov for sykehjemsplass. 

Tjenestekontoret fattet i fjor over 3600 enkeltvedtak knyttet til nye saker. Antall slike vedtak kommer til å øke mye framover. Forholdsvis sjelden omgjør fylkesmannen de vedtak som kommunen fatter. Men det skjer. Da korrigerer vi våre saksbehandling, slik at loven praktiseres korrekt og slik andre kommuner gjør det. At det tar opptil tre måneder å vente på fylkesmannens vedtak er uheldig og et rettssikkerhetsproblem.Hvordan ivaretar folkevalgte ombudsrollen? Når vi får en henvendelse fra en innbygger må vi først og fremst høre hva vedkommende er opptatt av. Deretter må vi ta saken opp med våre fagfolk. 

Jeg har selv vært ombud for flere personer. Det har noen ganger resultert i at tjenestene har blitt korrigert. Andre ganger har det i det minste resultert i økt trygghet for at personen har fått tildelt den hjelp som er rimelig å kunne forvente. Jeg har alltid vært nøye med å si til alle som kontakter meg, at jeg vil undersøke saken og komme tilbake med en tilbakemelding. Jeg spør alltid om de har utnyttet sin klageadgang. Jeg kan tilby hjelp for å skrive en klage. Jeg er nøye med, både ovenfor innbyggeren som kontakter meg og kommunens fagfolk, at jeg ikke ønsker å forskjellsbehandle den personen som har tatt kontakt med meg. Jeg mener at det er mulig å ivareta ombudsrollen og samtidig opptre ryddig.Innbyggernes behov er alltid i fokus for folkevalgte. 

Når det gjelder pleie og omsorg så vedtok bystyret i desember flere endringer som ventelig vil gi forbedring neste år. Det ene er en kraftig styrking av hjemmesykepleien. Det andre er at bystyret omgjorde ti aldershjemplasser til ti korttidsplasser. Også når bystyret har fokus på forbedring av tilbudet til flere innbyggere er folkevalgte ombud for innbyggerne.

Atle Svendal

Leder av bystyrets komite for helse, omsorg og levekår

Atle Svendal er gruppeleder for Arbeiderpartiet og leder for Komité for helse, omsorg og levekår i Arendal kommune.