Alveberget - Aps innstilling og endringsforslag til planen

Nina Jentoft redegjør her for Arendal Aps holdning til Alvebergetplanen. Vi ønsker å skjerme Alvekilen for vei og bryggeanlegg, og fjerne 18 hytter som ligger nærmest kilen.

original_1478639541_777184

Å understøtte næringsutvikling i Arendal kommune knyttet til reiseliv/turisme, og i dette tilfellet, knyttet opp til Raet Nasjonalpark, står sentralt for Ap. Å øke tilgjengeligheten for flere mennesker til vår fantastiske kystlinje, både gjennom eie og leie, og ikke minst bedre tilgjengelighet for allmenheten til vår vakre kystlinje er kjernesaker for Ap. Tilgjengelige fritidsboliger øker antall besøkende i vår kommune med de positive ringvirkninger det har for næringslivet for øvrig og det setter Arendal kommune på kartet som en attraktiv feriekommune.

Bygge- og anleggsfasen sikrer aktivitet i en konjunkturutsatt bransje, men ikke minst er sikring av flere arbeidsplasser på lengre sikt knyttet til jordbruk – kortreist mat – nasjonalpark og utleie av hytter sentralt for Ap.

Det er en stor hytteplan vi har til behandling. Totalbelastningen på naturen blir stor. På den andre side kan utbyggingen også åpne opp et ganske utilgjengelig område for allmenheten. Ap er usikre på om planens omfang er optimal, og vi har falt ned på å redusere antall hytter på ytterste kant ut mot Alvekilen (18 hytter). Dette tiltaket begrunnes likevel med vern av sårbar natur. Ellers har vi kommet til at vi kan støtte hovedelementene i hytteplanen.

For Ap er sikring av utleievirksomhet viktig. Vi ønsker at mange skal kunne komme til Arendal og oppleve vår flotte natur og Raet Nasjonalpark. Vi er av den oppfatning at en betydelig andel av hyttene bør være utleiehytter. Tiltakshaver har selv presentert et tall rundt 200 varme senger. Dette tallet foreslår vi økes til i alle fall 300 varme senger. Med et snitt per hytte på fem personer vil det dreie seg om 60 hytter. Hvor mange hytter eller enheter det er snakk om avhenger likevel av hvilket konsept som velges for hyttene (størrelse, antall senger per enhet etc.).

Det er imidlertid et stort men…

Ap vil komme med forslag om justeringer av reguleringsplanforslaget for også å ivareta naturvern- og allmenhetens interessene på en best mulig måte. Ap ønsker å søke et kompromiss, som kan ivareta disse ulike hensyn på en balansert måte og gi en bærekraftig løsning for fremtiden.

Vi legger ikke skjul på at det vanskeligste med denne planen er båthavnen i Alvekilen med tilstøtende behov for opprusting av kjerreveien. Alvekilen ligger i randsonen til den kommende Nasjonalparken. Her ligger det store områder med ålegress og andre verdifulle områder som er viktige for å opprettholde det biologiske mangfoldet langs kysten. Det finnes viktige gyteområder for fisk, og i Alvekilen er det også verdifull edelløvskog som er vernet. Det er også et fredfylt område for rekreasjon, mye benyttet av Arendals innbyggere, barn- og unge.

Dette fremstilles som en plan hvor hyttebyggingen henger sammen med båthavnen. Ingen båthavn – ingen hytter. Og uten sprengning og mudring av Alvekilen ingen båthavn. Alle på befaringen kunne selv se at båthavnen i Alvekilen etableres på det som må oppfattes som en helt naturlig langgrunn badestrand for småtroll. Ingen havdybde for selv små joller. Støvlegrunt langt ut i kilen. Altså uten sterke naturinngrep i Alvekilen og en sterk transformasjon av den vernede edelløvskogen ingen hytteplan, hvis vi skal bruke «brillene» til utbygger. Ap kjøper ikke denne sammenkoblingen.

Det er nok mange som kjøper hytte i en skog på ei øy, som gjør det fordi de har tilgang til havet. Ellers kunne de kjøpt hytte i innlandet. Det har de til gangs på Alveberget. Det er få minutters gange til svaberg og odder, til å sole seg på og bade. Det finnes fine kyststier. Men mange vil nok ønske seg en privat båtplass. Hvis de ønsker det, må de slik planen er nå søke båtplass andre steder på Tromøya, eller i kommunen. Det åpnes ikke opp for fast båtplass i Alvekilen. Det er tiltakshaver klar på.

Men finnes det nok båtplasser i rimelig nærhet til å absorbere en økt etterspørsel? Dette er kanskje det mest uforløste punktet i planen. Hvis det bygges ut hytter i denne skalaen, må kommunen sannsynligvis sette i gang en prosess med etablering av et stort fellesanlegg for båter på Tromøya, som både omfatter faste båtplasser til leie, men hvor også en utleievirksomhet kan ta utgangspunkt i.

Båthavna i Alvekilen er ikke et tilbud til hytteeierne som ønsker egen fast båtplass. Båthavna i Alvekilen skal utgjøre en tilleggsnæring for en av grunneierne med utleie av båtplasser i kortere perioder og utleie av små båter/joller, til tur og lek i kilen for de av hyttefolket som måtte ønske det.

Ap mener den miljø- og samfunnsmessige kostnaden ved dette isolerte tiltaket i Alvekilen synes å være for stor sett opp mot nytten av dette tilbudet. Husk altså at denne båthavnen ikke løser «det uforløste» i planen, altså fast båtplass. Det må fortsatt løses på annen måte. Kjerreveien trenger heller ingen stor opprusting hvis der ikke blir båthavn. Da ville vi spare store deler av edelløvskogen som blir sterkt rammet av nedhogging av denne opprustingen hvis den tillates.

Selv har jeg hytte lengre øst i en annen kommune. Der er store hyttefelt bygd opp. Også der i skog, men med kort gåavstand til sjø. Mange av de nye hytteeierne, fortrinnsvis fra Østlandet har ikke båt, men benytter kystlinjen på annen måte. Det er denne aktiviteten vi bør bygge opp under og skape tilleggsnæring på. Dette viser at markedet ikke er entydig. Dette del-segmentet i markedet er fremtidsrettet og det bør vi satse på.

Tiltakshaver peker på at fylkesmannens miljøfolk har godtatt båthavnen. Dette er ikke riktig. Det fylkesmann har gjort er å streke nasjonalparkgrensen rundt båthavnen i sitt forslag til nasjonalpark. Dette gjør de som et generelt prinsipp for hele planen i alle kommuner for eksisterende reguleringsplaner og påløpende planer (Alveberget var en slik pågående plan) for i det hele tatt få til en nasjonalpark, og i alle fall klare å verne noe av vår dyrbare natur for fremtiden. Les: de svelger store kameler for å få en second best løsning. Det er ingen optimal løsning. Vi får til noe med denne nasjonalparken, men ikke så mye som mange av oss hadde ønsket.

Imidlertid vedtar ikke fylkesmann en båthavn her. Det er det vi politikere som eventuelt gjør. Jeg vet at Fylkesmann ønsker en streng praksis i denne delen av kystlinjen, så vi skal ikke skyve dem foran oss. Det er vi lokalpolitikerne som har ansvaret og vi kan og bør si ja til hytteplanen, men nei til båthavnen. Det var også administrasjonens opprinnelige holdning.

Vi bør heller appellere til innovasjon og kreative løsninger. Kanskje bør en tenke en tjeneste hvor de besøkende kjøres ut til Tromlingene på sommerstid, kanskje kan fremtiden bidra med andre løsninger som det er stengt for i dag. Ap kan ikke støtte sprengning i Alvekilen. Den bør vernes så godt det kan la seg gjøre. Tvilen må komme naturen til gode. Det er uopprettelige naturressurser vi her snakker om.

Vi tror også at et kompromiss hvor Alvekilen og kjerrevei spares vil gagne utbyggerne på sikt. Det vil presse frem andre løsninger og mer positiv stemning rundt prosjektet i befolkningen og andre grunneiere på øya.

Ap foreslår derfor at båthavna og oppgradering av kjerreveien tas ut av planen.

Av/Nina Jentoft

Innlegg holdt i Kpu-møte 24. august 2016