Ap-ordfører ber Høie skifte ut styreleder ved Sørlandet sykehus

Ordfører Robert Cornels Nordli ber i et åpent brev helse- og omsorgsminister Bent Høie om å vurdere den framtidige sammensetningen av styret ved Sørlandet sykehus etter at styreleder Camilla Dunsæd er ansatt som ny rådmann i "Nye Kristiansand kommune".

Nordli skriver i brevet styret, med styreleder i spissen, har fungert som et "sandpåstrøingsorgan" for direktøren, hans stab og deler av fagmiljøet ved sykehuset i Kristiansand. Videre skriver ordføreren at et virkemiddel for å kunne bidra til en positiv utvikling av alle tre sykehus til det meste for befolkningen på Sørlandet, vil være å få valgt en ny styreleder med evne, kraft og vilje til å gjøre noe med den fastlåste situasjonen ved sykehuset.

Brevet som ble sent 30. oktober 2018 kan du lese i sin helhet her:

Åpent brev til helse-og omsorgsminister Bent Høie

Etter sammenslåingen av sykehusene på Sørlandet for omtrent femten år siden, så har situasjonen rundt sykehusene i Kristiansand, Arendal og Flekkefjord vært preget av stor uro. Som statsråden sikkert kjenner til har dette i det vesentligste handlet om nedlegging og flytting av funksjoner fra Flekkefjord og Arendal til sykehuset i Kristiansand. I tillegg har det vært arbeidet for å samle all sykehusvirksomhet på Sørlandet til Kristiansand.

Det har vært en vedvarende kamp for sykehustilbudet med stort folkelig engasjement. Foruten at de ansatte og tillitsvalgte ved sykehusene i Arendal og Flekkefjord over lengre tid har uttrykt sin misnøye, ikke bare når de sykehusfaglige vurderinger som er gjort, men også svært mangelfulle prosesser fra ledelsen.

Det er svært positivt at statsråden og Stortinget har gitt klare føringer til ledelsen ved Sørlandet Sykehus, nå seinest i forbindelse med akuttfunksjonen ved sykehuset i Flekkefjord. Ikke minst er det positivt at den nye nasjonal helse- og sykehusplan slår fast at sykehusene i Kristiansand og Arendal skal være store akuttsykehus, og sykehuset i Flekkefjord et akuttsykehus. Det er også positivt at de tre sykehusene har fått en form for stedlig ledelse. Det har bidratt til å skape mer ro, tillit og trygghet for innbyggerne på hele Sørlandet.

Problemet er imidlertid at ledelsen med direktøren og styrelederen i spissen i stor grad ser ut til å ignorere/utfordre klare nasjonale føringer. Nå seinest når det gjaldt Flekkefjord sykehus som akuttsykehus, og at man igjen har satt på dagsorden at Kristiansand bør være hovedsykehus. Dette fremkommer i utkast til ny utviklingsplan for SSHF. Dette til tross for at sykehusene i Arendal og Kristiansand begge ifølge nasjonale føringer er å betrakte som store akuttsykehus, og ikke minst statsråden tydelige tale sist gang denne problemstillingen var oppe (i 2015). Da slo statsråden fast «at det er ikke noe som heter hovedsykehus».

Flertallet i styret har dessverre ikke vært et korrektiv til direktøren. Med styrelederen i spissen har flertallet i styret fungert som et «sandpåstrøingsorgan» for direktøren, hans stab og deler av fagmiljøet ved sykehuset i Kristiansand.

Et av virkemidlene for å kunne bidra til en utvikling av alle tre sykehusene til beste for befolkningen på Sørlandet, vil være å få valgt en styreleder som har evne, kraft og vilje til å gjøre noe med den fastlåste situasjonen.

I den siste tiden har det blitt kjent at styreleder ved Sørlandet Sykehus, Camilla Dunsæd, er ansatt som ny rådmann i «Nye Kristiansand kommune» (tidligere Kristiansand, Sogndalen og Søgne). Hun begynner ikke i jobben nå, men det er åpenbart at det knytter seg noen forventninger til den nye rollen hennes. Det som er med på å skape fortsatt uro er at dagens styreleder i SSHF og kommende rådmann i «Nye Kristiansand kommune» ikke signaliserer at hun vil trekke seg som styreleder ved Sørlandet Sykehus, men snarere det motsatte. Jeg mener at statsråden må vurdere den framtidige sammensettingen av styret ved SSHF og gjerne tilføre den ny kompetanse.

Styreleder og direktør bør være en person som bidrar til utvikling ved alle tre sykehusene i tråd med nasjonale føringer og som bygger opp nødvendig tillit hos de ansatte og i befolkningen på hele Sørlandet. Hvorav at jeg regner med at statsråden fortsatt er av den oppfatning at alle sykehusene i Agder skal utvikles ut fra de begreper og policy som legges opp i nasjonal helse- og sykehusplan.

Robert Cornels Nordli

Ordfører i Arendal

Ordfører Robert Cornels Nordli mener det beste for befolkningen på Sørlandet vil være å få valgt en styreleder som har evne, kraft og vilje til å gjøre noe med den fastlåste situasjonen ved Sørlandet sykehus. Her er ordføreren sammen med partileder Jonas Gahr Støre ved et besøk ved sykehuset i Arendal.

Robert Cornels Nordli og Jonas Gahr Støre ved et tidligere besøk ved sykehuset i Arendal.