Arbeiderpartiet ønsker naturcamping på Hove

Arendal Arbeiderparti vedtok på representantskapsmøte 25. februar å gå for å regulere campingområdet på Hove som en naturcamp.

Representantskapet den 25.02.20

Arendal Arbeiderparti har tidligere vedtatt – og mener fortsatt - at naturen og kulturlandskapet på Hove skal ivaretas, at allmennhetens tilgang til området skal styrkes og at området ikke skal privatiseres. 

Eksisterende hytter skal være i kommunal eie, eller eies av selskap som kommunen har eierinteresser i.

Reguleringsplanen skal tilrettelegge for følgende:

  • På området etableres det en naturcamp (moderat versjon alternativ 1B), hvor det ikke skal bygges stasjonære hytter, lages vei til bobiler eller tillates tradisjonelle campingvogner.
  • Naturen og kulturlandskapet på Hove skal ivaretas. Aktiviteter må tilpasses fuglelivet og øvrig biologisk mangfold. Det skal være grønne siktsoner/korridorer i området. Det må ikke bygges installasjoner for overnatting i 100-metersbeltet.
  • Allmennhetens tilgang på området skal styrkes. Universell utforming tilstrebes. Personer som overnatter må ikke fortrenge allmennhetens mulighet til å sette en bil fra seg mens de går tur mv. 
  • Bobiler og campingvogner bør en finne plass til i leiren, altså utenfor det opprinnelige campingområdet.
Hva Arendal Ap mener om Hove