Arendal Ap vil avvikle HDU som aksjeselskap

- Saken om Hove camping har vist at bystyret har kommet helt på sidelinjen knyttet til utviklingen av campingområdet. Det er feil at folkevalgte får en så puslete rolle når viktige veivalg tas.

Generalforsamlingen i HDU vedtok den 1. april enstemmig å se på den framtidige organisering av kommunens virksomhet på Hove. Bystyret vil få en sak om dette, antakelig i juni.

Arbeiderpartiets bystyregruppe har arbeidet mye med saken. Vi har hatt en god prosess og vi har trukket en konklusjon allerede nå.

Arbeiderpartiet mener det vil være hensiktsmessig å avvikle HDU som et aksjeselskap. Vi mener at virksomheten på Hove bør legges under folkevalgt kontroll. Trekkes nærmere kommunen.

 Hvilken organisering ønsker dere?
- Vi har ikke landet endelig her, men vi ønsker å drifte virksomheten på Hove som en integrert del av kommunen. Det er for eksempel mulig å gjøre selskapet til en kommunal enhet. Dette må utredes og her må vi ta medarbeiderne på Hove med på råd. Vi må finne en løsning som setter folkevalgte i posisjon til å lede selskapet samtidig som ansatte settes i posisjon til å utføre oppgavene på en god måte. Vi ser for oss at andre halvår 2019 benyttes til å finne en hensiktsmessig løsning.

 Campingsaken har voldt oss mye hodebry, vi ønsker å finne en løsning som bringer oss videre. Arbeiderpartiet er ikke spesielt glad i aksjeselskap, men det som har skjedd det siste halve året har medført at vi har bestemt oss for å fase ut HDU som aksjeselskap.

 Vi vil understreke at HDU på flere områder har oppnådd gode resultater. Det er etablert en leirskole som er viktig å ta vare på. Den nye klartreparken er et utmerket tilbud. Bygninger er vedlikeholdt og oppgradert. Brannsikkerheten er vesentlig forbedret. Og selskapet har fått til et fruktbart samarbeid med Hoves venner. Det er viktig å få fram at selskapet har fått til mye som verdsettes. Bystyret må finne fram til en organisasjonsmodell som viderefører det aksjeselskapet er gode på.

 Hvorfor ønsker dere en slik endring?
- Saken om Hove camping har vist at bystyret har kommet helt på sidelinjen knyttet til utvikling av campingområdet. Det er feil at folkevalgte får en så puslete rolle når viktige veivalg tas.

- Som folkevalgte er vi vant til å fatte vedtak som rådmannen setter i verk. Ovenfor styret har generalforsamlingen mye mindre mulighet til å fylle en aktiv styringsrolle. Aksjeloven definerer styret og daglig leder som de sentrale rollene i selskapet, mens generalforsamlingen er et organ med begrenset myndighet. Aksjeloven gjør at folkevalgte både formelt og reelt settes på sidelinjen.

- Kommunal virksomhet skal skje under størst mulig åpenhet. Med en slik endring blir det ingen tvil om at offfentlighetsloven og lov om offentlige anskaffelser gjelder.

- Debatten har vist at Hove-området er viktig for befolkningen. Et saksområde som oppleves som viktig bør bystyret ha et nær forhold til. Vi vil velge en organisering som setter selskapet under folkevalgt kontroll. Den kommunale virksomheten på Hove må ha tillit i befolkningen. Og tillit i bystyret.

 Hvorfor kommer dette nå?
- Suksesshonoraret på 1 mill kom opp som en nyhet i påskehelga. Å betale ut et så stort suksesshonorar synes vi er vanskelig å forsvare. Vi kan ikke se at styret har gjort gode vurderinger her. Vi ønsker å slå fast at suksesshonorar ikke skal benyttes i noe selskap som Arendal kommune har eierkontroll i.
- Vi nærmer oss den ordinære generalforsamlingen i juni. Enten må vi videreføre selskapet slik det er eller så må vi avvikle det. Vi går ut med denne ideen nå, slik at vi i god tid før den ordinære generalforsamlingen kan sjekke ut om andre partier vil støtte oss. Da velger vi et avviklingsstyre for selskapet i juni.

 Hvordan påvirker dette Canvas Hove?
- Bysstyret har vedtatt en avtale med Canvas Hove. Den gjelder selv om virksomheten på Hove blir organisert på annen måte. Kommunen har en styrerepresentant i styret for Canvas Hove. Daglig leder i HDU har denne rollen i dag. Her vil det trolig bli valgt en annen representant. Arbeiderpartiet ønsker et styremedlem som har forankring i Arendal bystyre. Dette for at vi folkevalgte skal være tettere på.

 Hvordan påvirker dette reguleringsarbeidet?
- Utarbeiding av reguleringsplan er satt i gang i kommunal regi. Reguleringsarbeidet vil gå uavhengig av hvordan virksomheten på Hove blir organisert.

 Har prosessen på Hove medført at dere vurderer andre endringer?
- Ordfører har bestilt en gjennomgang av kommunens eierstrategi. Hva vil folkevalgte med de aksjeselskap og foretak som bystyret eier? Særlig viktig er det å se på aksjeselskap som ligger langt unna bystyrets kontroll. Ordfører gjør dette fordi alle nye folkevalgte etter valget skal se hvilke utfordringer og muligheter som ligger i aktiv eierstyring.

 Atle Svendal, gruppeleder Arendal Arbeiderparti
 Vanja Grut, leder Arendal Arbeiderparti