Arendal bystyre må ta ansvar for det som vedtas og stå for det!

Steinar Rasmussen skriver om budsjettsprekken angående heis og hva som faktisk er den store utfordringen med budsjettet til Arendal kommune. Det er regjeringens politikk som påfører kommunen tapte inntekter og økte utgifter. For 2020 får Arendal kommune et tap av inntekter og økte utgifter som gjør at kommunen taper ca. 67 millioner. Det er dette som gir Arendal kommune store utfordringer med å få til et ansvarlig budsjett, og som kan ivareta de som trenger tjenestene mest!

På ettersommeren har det kommet frem en ny sak angående prosjektoverskridelse i Arendal kommune. Denne gangen gjelder det prosjekt med heis til Fløybyen (tidligere Sjømannsskolen). Denne overskridelsen er alvorlig, men kommunen burde ha lært hvilke risiko de utsetter økonomien for ved å være garantist om det skal oppstå «sprekk» i et prosjekt.

I sosiale medier og i media så mangler det ikke på kritikk i forhold til denne «sprekken». Det ytres om hvor alvorlig dette vil bli for økonomien i kommunen, og det blandes sammen driftsbudsjett og investeringsbudsjett. Og av den grunn så tror mange at overskridelsen på 30 millioner griper direkte inn i driftsbudsjettet, og at dette derfor vil gå ut over de som trenger det mest.

Det er viktig at innbyggerne er engasjert og bryr seg om hvordan kommunen driftes, og det er berettiget at det stilles spørsmål til overskridelsen i heisprosjektet. Men det blir helt feil når fokuset kun handler om overskridelsen og at «sprekken» på 30 millioner kommuniseres på en slik måte at folk tror at dette må tas fra driften!

Overskridelsen må selvfølgelig betales, men tas ikke direkte av driftsbudsjettet! Kommunen har en låneramme, og med omdisponering i gjeld så vil overskridelsen ikke øke gjeldsmengden til kommunen. Låneutgifter påvirker selvfølgelig driften direkte, men med en omdisponering vil en kunne unngå dette. 

Den «store stygge ulven» i forhold til budsjettutfordringene er regjeringen (Høyre, Frp, Venstre, Krf)! For regjeringen har senket grensen for eiendomsskatt fra 7 til 5 promille, noe som betyr at Arendal kommune taper ca. 17 millioner for 2020. Samtidig har regjeringen bestemt at kommunene skal betale ned sin gjeld med større beløp, og for Arendal kommune betyr det ca. 50 millioner i økte utgifter for 2020. I sum blir dette ca. 67 millioner i tapt inntekt og økt utgift for 2020 pga. regjeringens politikk!

Viktig at innbyggerne gjøres oppmerksomme på følgende:

·         Det var et ENSTEMMIG bystyre som tidligere vedtok å sette i gang prosjektet med heis til Fløybyen! Hele bystyret var fullstendig klar over de risikomomenter som lå i prosjektet, og alle partier (perioden 2015-2019) må derfor ta hele ansvaret sammen!

·         Med de forutsetninger og vedtak som er lagt til grunn så er Arendal kommune «låst» med hensyn til å ferdigstille prosjektet. En kan vel definere kommunens situasjon som «sjakk/matt».

·         Det ytres fra enkelte om at prosjektet må stanses eller utsettes, men da bør en vite hvilke økonomiske konsekvenser dette vil få for kommunen. Spesielt siden det ligger forutsetninger/avtaler i prosjektet og at det allerede er benyttet store midler. Regner med at formannskapet la stor vekt på dette da de gikk for videre fremdrift. Noe som også synes fornuftig!

·         Drift og investeringer må ikke blandes, og det blir en fullstendig avsporing når enkelte forsøker å gi inntrykk av at overskridelsen/investeringer går direkte inn i driftsbudsjettet! Det er selvfølgelig kostnader med et lån, men dette kan som nevnt «bakes» inn i låneramme og fordeles over mange år.

·         Regjeringen har vedtatt bestemmelser angående eiendomsskatt og hurtigere nedbetaling av gjeld, noe som påfører Arendal kommune ca. 67 millioner i tapte inntekter og ekstra utgifter for 2020! 

Det synes merkelig at det ikke fokuseres mer på hva regjeringens politikk påfører Arendal kommunes med tapte inntekter og økte utgifter. Men at det i stor grad heller fokuseres på overskridelsen i heisprosjektet og hva dette vil bety for de som trenger det mest. 

Viktig å skjerme de som trenger det mest, men kritikken for eventuelle kutt må rettes mot regjeringen! Arendals innbyggere «tappes» for ca. 67 millioner i 2020 pga. regjeringens politikk! 

Steinar Rasmussen

Steinar Rasmussen, vararepresentant for Arendal Ap i bystyret