Barbu igjen

Det stormer rundt Barbu igjen. Kommuneplanutvalgets leder Nina Jentoft kommenterer de siste reaksjonene på "Berlinmuren" som nå settes opp, og forteller hva som er blitt gjort for å bedre forholdene i parken for å legge til rette for allmennheten.

Det stormer rundt Barbu-planene igjen, på facebook og i mediene. Mange er fortvilte over hvordan området nå fremstår i takt med ferdigstillelsen som skjer der. Dette gjelder også politikere som har vært pådrivere for Barbu-utbyggingen og/eller representerer parti som er det. Det får en til å undres over hvor mye folkevalgte får med seg av reguleringsplanene som de vedtar. Leser de i det hele tatt disse?

Høyre er det partiet som har vært mest uforutsigbare i Barbu-saken. Barbu-utbyggingen ble vedtatt i forrige periode med Høyre ved roret. De kjørte på for å få saken vedtatt og Barbu-utbyggingen ble med på den tidligere Høyre ordførers skryteliste på hva Høyre hadde oppnådd ved makta!

Dette gjorde Høyre til tross for at de hadde gått på valg på 2,5 etasjer i Barbu. Dette vant de stemmer på i lokalvalget, men så lurt disse velgerne skulle bli. Høyre gikk fra sine valgløfter og det ble vedtatt de to digre blokkene som står der i dag. I reguleringsplanene som ble vedtatt var det også inne et høyt støygjerde langs hele område, noe som helt riktig kritikerne påpekte ville stenge av alle som oppholder seg på innsiden av dette gjerdet: naboer, syklende, gående og bilførere, vekk fra sjøutsikt over Galtesund. I tillegg var det regulert inn flere bygninger enn det som nå reiser seg.

Høyrepolitikere er nå ute med kritikk over det de ser. Fraskriver de seg ansvaret de har, både for Barbu-utbyggingen samlet, men også for park-vedtaket de var med på i Kommuneplanutvalget? Hvordan kan Høyre henge så lite sammen og være så uforutsigbare? Høyre taler i flere saker med så mange tunger, at det er vanskelig å forholde seg til.

Ap, KrF, V, SV og Sp som sitter med styringen nå har i denne perioden forsøkt å gjøre grep som kan moderere disse effektene noe. For det første har vi med enstemmig flertall regulert vekk «Barnehagetomta» som lå ved rundkjøringen. Dette representerte et bygg i 4 etasjer og ville ytterligere bidratt til utestengelse fra luft og sjø og fremstå like massivt som byggene ved siden av. Høyre forsøkte å ta æren for at denne tomten ble regulert bort, men en er ikke lite frekk når en går i avisene med dette budskapet. På dette tidspunkt var det allerede fremmet forslag om dette fra andre partier og i Kommuneplanutvalget ble det tidlig informert om at en jobbet med dette. I Kommuneplanutvalget har Høyre to representanter, så dette skulle partiet være orientert om.

Videre ble deler av det opprinnelige støygjerdet bortregulert. Flomsikring var en viktig begrunnelse, men ikke bare undertegnede så dette som et positivt bidrag for å redusere «utestengelseseffekten». Støyskjerming skulle på dette strekket ivaretas gjennom noen voller og vegetasjon i parken.

I tillegg har vi behandlet park-planen i Kommuneplanutvalget. For Arbeiderpartiet er det viktig at parken skal være tilgjengelig for alle, ikke bare beboerne i blokkene. Her var det på tvers av partier et ønske om mest mulig grønt, benker, grillplass med mer. I park-planen ble det også vedtatt enstemmig en «rullepark» for barn og unge. Et positivt bidrag, men uten støyskjerm ingen «rullepark».

Samlet sett har tiltakene som har vært gjort i denne perioden bidratt til det positive. Husk at hvis barnehagetomta hadde blitt bebygd som vedtatt i forrige periode, ville vi ikke diskutert en «Berlin-mur», da hadde vi fått en fjellvegg hele veien fra Havnegården og godt inn mot blokkene.

Jeg er på ferie og har bare sett bilder av støyskjermen rundt «rulleparken». Jeg må innrømme at det ikke ser optimalt ut. Vi i flertallet vil se nærmere på om det er mulig å gjøre ytterligere tiltak, utover den forskjønning jeg mener planene allerede innebærer. Vi ønsker mest mulig utsyn, beplantning og et innbydende inntrykk. Dette ble også signalisert da saken ble drøftet i Kommuneplanutvalget.

Personlig stemte jeg mot Barbu-planen i forrige periode. Dette var nettopp begrunnet ut fra samfunnsmessige hensyn, som blant annet denne «utestengelseseffekten» og kulturmessige hensyn, som at den nye planen ikke på noen måte spiller på lag med det gamle Barbu. I tillegg bidrar planen til en økende grad av privatisering langs vår kystlinje. Vi klarer ikke å ivareta en promenade langs kysten og vi har ikke ivaretatt hensynet til allmenheten når første etasje i blokkene ikke holdes av til ulik publikumsrettet næringsdrift.

I dag må vi som er politikere forholde oss til at en reguleringsplan ble vedtatt i forrige periode. Likevel vil vi bidra der det er mulig til at Barbu-området kan framstå så inviterende og åpent som mulig til det beste for innbyggerne i Arendal

Av/Nina Jentoft, Ap

Leder av Kommuneplanutvalget