Effektivt programverksted

Lørdag 18. juni inviterte Arendal Arbeiderparti medlemmene til programverksted på partikontoret. Formålet var at vi i samarbeid kunne utarbeide forslag til programmet Arbeiderpartiet ønsker å vinne stortingsvalget på i 2017.

original_1478640557_344114

Et lite, men godt knippe medlemmer møtte opp til programverkstedet en flott lørdagsformiddag midt i juni. Studieleder Solveig Helljesen og leder Vanja Grut hjalp til med å formulere og skrive inn forslagene på www.dittforslag.no, som er Arbeiderpartiets programportal. Her kan alle legge inn forslag til programmet, og en kan stemme på hva man synes om forslagene i etterkant. En kan også dele forslagene med sine venner i sosiale medier eller på e-post.

Forslagene som ble utformet, hele seks stykker, ble umiddelbart lagt ut på Arendal Arbeiderpartis facebookside, og fikk straks mange likes. Forhåpentligvis gikk mange inn og stemte på forslagene inne på dittforslag.no også.

Her er en oversikt over forslagene vi laget, med lenker:

1. Eldreombud!

Eldre bør ha et eget ombud som taler deres sak i spørsmål som angår eldre over 70 år. Eldreombudet må ha samme status som barneombudet og andre ombud.

Les og stem på forslaget her: http://www.dittforslag.no/forslag/2424/

2. Fast arbeid skal være regelen!

Det er nøye sammenheng mellom det å ha fast arbeid og mulighet til å etablere seg i boligmarkedet. Ved høy bruk av midlertidige stillinger vil unge i etableringsfasen og andre ha redusert mulighet til å få lån i banken og kjøpe seg egen bolig. I Norge er det reglen å eie sin egen bolig. Et leieforhold kan medføre høyere månedlige utgifter enn å eie egen bolig, og kan resultere i at unge aldri får spart opp den nødvendige egenkapitalen.

Les og stem på forslaget her: http://www.dittforslag.no/forslag/2425/

3. Tannbehandling skal dekkes av egenandelstaket

Vi ønsker at tannbehandling dekkes av egenandelsordningen. Ordningen kan differensieres for studenter, trygdede og andre med lav inntekt på den ene siden, og øvrig befolkning på den andre siden.

Studenter, trygdede og personer med lav inntekt går under egenandelstak 1, mens øvrige går under egenandelstak 2.

Les og stem på forslaget her: http://www.dittforslag.no/forslag/2423/

4. Kommunereformet - frivillighet først! Lær av tidligere tvangssammenslåinger!

Arendal kommune består av 5 tidligere kommuner som ble tvangssammenslått for 24 år siden. Først nå ser vi en gevinst på enkelte områder som f.eks i administrasjonen. Den høye motstanden ved sammenslåingen satte regionen tilbake i tid, bl.a. fordi motstanderne var blant de som skulle drive storkommunen videre.

Ved framtidig sammenslåing bør vi bygge på erfaringene fra Arendal.

1.Prosessen bør gå over minst to valgperioder, for å ivareta den svake part og føre en anstendig personalpolitikk.

2. I første valgperiode involveres alle ansatte i kommunene i utvikling av fagområdene.

3. Prosessen videre må vise hvordan administrasjonen og organisasjonen i den nye kommunen skal se ut etter at gevinst, blant annet innen datateknologien, er utnyttet.

4. Deretter går et politisk vedtatt forslag ut til befolkningen, og befolkningen vil på dette tidspunkt vite nøyaktig hva de har å forholde seg til.

En slik framgangsmåte vil kunne forankres i befolkningen på en måte som løfter fellesskapsfølelsen og styrker den lokalpolitiske handlekraften.

Les og stem på forslaget her: http://www.dittforslag.no/forslag/2427/

5. Øk offentlig innsats mot sosial dumping!

Ved større utbygging av veger og offentlige bygg ser vi ofte at anbudet går til utenlandske entreprenører. Til tross for tilrettelegging fra norske myndigheter i forhold til å ansette norsk arbeidskraft, velges ofte utenlands arbeidskraft som tilbys dårligere betingelser enn det som er vanlig i vårt land. På den måten undergraves norsk arbeidsliv, og utenlandsk arbeidskraft utnyttes.

Offentlige myndigheter som arbeidstilsyn, vegvesen, skattemyndigheter og politi/påtalemyndighet må settes istand til å kontrollere aktørene i arbeidsmarkedet i større grad, og bidra til et arbeidsliv som ivaretar den norske velferdsmodellen.

Les og stem på forslaget her: http://www.dittforslag.no/forslag/2430/

6. Nei til private aktører i barnevernet!

Gjennom flere tiår har vi vært vitne til at private aktører som driver eksempelvis barnevernsinstitusjoner er tilbøyelig til å ta ut stor profitt fra driften. Vi mener at det offentlig bør drive alle barnevernsinstitusjoner og annen virksomhet knyttet til omsorg og ivaretakelse av barn og unge. En faglig og økonomisk investering i våre barn og unge er en investering for framtiden.

Les og stem på forslaget her: http://www.dittforslag.no/forslag/2432/


Alle forslagene leses av politikere eller ansatte i Arbeiderpartiet.

En oppsummering av forslagene blir så gjennomgått av programkomiteen. Programkomiteen er de som skal utforme forslag til nytt partiprogram før landsmøtet våren 2017, og består av sentralstyret , hvor blant andre partileder Jonas Gahr Støre , partisekretær Kjersti Stenseng og nestlederne Hadia Tajik og Trond Giske sitter. Aust-Agder Arbebiderpartis leder Jon Rolf Ness sitter også i sentralstyret og er dermed også medlem i programkomiteen.

Du bidrar til partiprogrammet

Partiprogrammet er en beskrivelse av politikken som Arbeiderpartiet går til valg på i 2017.

Å lage et partiprogram er en stor og omfattende jobb. I tillegg til bidragene fra dittforslag.no, henter programkomiteen inn innspill fra medlemmer, lokale lag, stortingsgruppa, organisasjoner, fagmiljøer, interne utvalg også videre.

Du kan ta en titt på det forrige partiprogrammet (PDF) hvis du vil ha et innblikk i hvordan et partiprogram kan se ut.

Tidslinje

5.–6. april 2016

Arbeiderpartiets landsstyremøte. Diskusjoner om programdebatten fram til 2017.

20. juni 2016

Frist for innspill med åpen debatt. Debatten på dittforslag.no avsluttes.

7.–9. februar 2017

Lansering av programkomiteens programforslag. Sendes ut på høring i partiorganisasjonen. De som har forslagsrett kan sende inn endringsforslag til landsmøtet.

20.–23. april 2017

Arbeiderpartiets landsmøte. Programkomiteens forslag til partiprogram, etter organisasjonsbehandling, legges frem. Landsmøtet behandler forslaget, og vedtar det endelige partiprogrammet.