Heltid til brukernes beste

Partiene som sitter med makta i Arendal kommune (Ap, SV, SP, KrF og V) ønsker å øke andelen heltidsansatte i kommunen, i første omgang med spesiell fokus på omsorgsyrkene. Dette er en svært viktig endring i arbeidsgiverpolitikken som vil få stor betydning for kvaliteten på tjenestene vi tilbyr våre brukere og pårørende.

Arendal kommune har over tid satt fokus på heltidskultur ut fra et likestillings- og levekårsperspektiv, et ledelses- og organisatorisk argument (kontrollspennet blir stort og informasjonsgangen vanskeliggjøres med mange deltidsansatte), og ikke minst økonomisk hvor det er noe å spare på lavere vikarbruk. Mindre fokus har vi hatt på tjenestekvalitet og hvilke effekter en utstrakt bruk av deltid har for brukerne og pårørende.

Selv om kommunene har hatt som målsetting å redusere deltidsbruken og har gjort flere tiltak basert på frivillighet for å oppnå det, har andelen heltidsstillinger ligget stabilt i kommunen. I dag er det kun 19 % som arbeider heltid innen omsorgssektoren. Det er svært urovekkende.

De ansatte, deltidsarbeidere og fulltidsansatte gjør en veldig god jobb for kommunen i dag, det er det ingen tvil om, men hvordan skal vi komme unna at så mange som 46 ulike pleiere kommer inn til en bruker/pasient, som er det høyeste tallet i løpet av ei uke registrert i Arendal kommune. Et stort antall hjelpere oppleves som en utfordring for den enkelte bruker. Jeg tror alle forstår at vi her har vi et stort potensiale for kvalitetsforbedringer.

Kommunen må som arbeidsgiver i mye sterkere grad enn tidligere kreve ansettelse i full stilling og verne om fulle stillingshjemler. Det vil øke kvaliteten på tjenestene og sikre tilstrekkelig arbeidskraft i fremtiden ved at et uforløst arbeidskraftspotensiale i Arendal og regionen tas ut.

Bystyret vedtok i desembermøtet retningslinjer for heltidskulturarbeidet. To av retningslinjene er viktige og gjelder unge som skal inn i omsorgsyrkene. Kort sagt bestemmer de at lærlinger og nyutdannede med bachelor i sykepleie eller vernepleie ved ansettelse garanteres 100 % stilling hvis de går inn i turnus med økt antall helger, alternativt tilstrekkelig antall langvakter. Dette, sammen med at heltidsstillinger ikke under noen omstendighet skal deles opp, vil over tid bidra til flere heltidsansatte arbeidstakere.

Ap mener at vi ikke kan videreføre en deltidskultur som vi har i dag, og som ikke under noen omstendighet hadde vært godtatt i mannsdominerte bransjer og næringer. Det vil alltid være bruk av deltid hos en så stor arbeidsgiver som Arendal kommune. Ap mener imidlertid at utgangspunktet må være at en blir ansatt i store stillinger. Har en i en periode behov for å jobbe redusert for eksempel på grunn av store omsorgsoppgaver eller studier, skal man kunne søke om dette for en gitt periode, men målsettingen må være å komme tilbake i full stilling når denne perioden er over. I dag er det ikke slik. Mange ansettes i små deltidsstillinger og blir værende der.

Med denne saken tar vi nå helt nødvendige steg mot en heltidskultur innen omsorgsyrkene i Arendal kommune.

Av/Nina Jentoft, bystyrerepresentant, Ap