Innsatsen mot mobbing styrkes i Arendal kommune

Arendal Arbeiderparti vil ha null-toleranse for mobbing i skolen. Nå settes "Beredskapsteam mot mobbing" på dagsorden.

original_1478640541_992788

Viktigste virkemiddel for å fjerne mobbingen er et kontinuerlig forebyggende arbeid mot mobbing i skolene som blir fulgt opp og støttet av skoleeier og de folkevalgte. Det erfarte vi i forrige periode. Da satt Oppvekstkomiteen i gang en aksjon hvor alle skoler skulle rapportere hvordan de arbeidet mot mobbing. Det ble utlyst en konkurranse eller utnevning av den skolen som arbeidet best med dette. Oppvekstkomiteen var på besøk på Asdal skole og delte ut denne premien. Denne konkurransen er imidlertid ikke poenget her, men å få frem at en forsterket satsing på forebyggende arbeid mot mobbing virker. Tallene på mobbetilfeller falt kraftig i denne perioden.

For få år siden fikk vi under Arendalsuka presentert beredskapsteam-modellen, et forsøk som da var på dagsorden i Kristiansand. Basert på gode erfaringer i Kristiansand blir dette nå praksis også i Arendal.

«Beredskapsteam mot mobbing» skal være et sikkerhetsnett i mobbesaker. Beredskapsteamets oppgave skal være å bistå elever, foresatte og skoler som opplever alvorlige mobbesaker. Beredskapsteamet skal kunne bistå foreldre/elever som opplever at de ikke får den hjelpen de mener de har krav på fra skolen sin i mobbesaker, og skal kunne gi råd til elever, foresatte og skoler. Teamet skal også kunne gi innspill til generelle forbedringstiltak i Arendalskolen. I forslaget som ligger til behandling legges det opp til at: en fra PPT, en ansatt fra enhet levekår, en fra ambulerende team og to fra rådmannens stab skal bemanne teamet.

Forskning peker på at det er viktig styrke arbeidet der skoen trykker, hos dem som har hovedansvaret for oppfølgingen av barna/elevene, de som lovpålagt ser barna hver hverdag i uka, nemlig skolen. Ap mener at å håndtere mobbeproblematikken handler om god ledelse av og i skolen, ikke minst god klasseledelse. Vi ser at familier, elever, rektor og skoleansatte kan trenge en støtte i vanskelige saker. Det kan et «Beredskapsteam mot mobbing» gi, men som likevel bygger opp under skolens og lærernes hovedansvar.

I forrige periode kom spørsmålet om et mobbeombud opp. Et mobbeombud var Ap redd for kunne bidra til fragmentering og svekke lærernes/skolens opplevde ansvar, eller sagt på en annen måte, flytte fokus ut av skolen i de vanskeligste mobbesakene. Vi var redd for at et eksternt opprettet mobbeombud kunne skape skyttergraver. Etter en samlet vurdering stemte Ap mot dette den gangen. Mobbeombud er, etter vår vurdering, noe ganske annet enn et beredskapsteam som Ap ønsker å gå for i bystyret til neste torsdag. «Beredskapsteam mot mobbing» understøtter kommunens og skolens ansvar.

«Beredskapsteam mot mobbing» blir bemannet bredt og med ulik fagkompetanse og virker å kunne være distansert nok til å kunne bidra i saker som har låst seg, heve kompetansen i kommunen vedrørende mobbing og inneha spesiell kompetanse i relasjonsbygging. Det handler ikke bare om ordinær mobbing, men også om krenkelser, også elevkrenkelser av lærer, og utestengelse. Tiltaket er et sikkerhetsnett for at kommunen skal klare å håndtere mobbing der det skal, i skolen. I de aller fleste tilfeller vil fagkunnskap og kjennskap til elev og familie være helt avgjørende for å løse en mobbesak. I enkelte vanskelige saker, hvor annen kompetanse og forankring er nødvendig, kan beredskapsteamet være en god løsning.

Tiltaket skal evalueres. Blir erfaringene positive kan dette være et første steg mot et Ressurssenter mot mobbing i Arendal kommune. Hvis ikke beredskapsteam-modellen lever opp til forventningene vil Ap vurdere andre tiltak på nytt.

Av/Nina Jentoft, bystyremedlem Ap