Krise gav kick-start til Arendals nye barnevern

Nina Jentoft har ledet arbeidet med snuoperasjonen med barnevernet i Arendal og skriver i denne kronikken om hvor vi nå er.

Da vi overtok makten for halvannet år siden var det krise i Arendal barnevern. Arbeiderpartiet hadde gått på valg på å bedre levekårene til kommunens svakeste innbyggere og det sto klart for oss at det første store løftet måtte tas i barnevernet. Gjennom hele forrige periode fikk vi rapporter om en tjeneste i krise: de hadde flere saker enn de ansatte klarte å håndtere, rutiner og prosedyrer var ikke på plass, det var arbeidsmiljøproblemer, ledelsesutfordringer og et skyhøyt sykefravær, på det høyeste godt over 30 prosent.

Jeg skal ikke dvele ved det som var. Poenget er heller å si at kriser i mange sammenhenger kan være starten til noe nytt og bedre. Slik har det vært for barnevernet vårt. Politisk ledelse tok tak og fikk tverrpolitisk støtte for utviklingsarbeidet. I løpet av året som har gått er en ekstern evaluering bestilt og gjennomført, et kunnskapsgrunnlag som alle parter kunne kjenne seg igjen i ble etablert og forankret i hele organisasjonen, utfordringene løftet frem i lyset og diskutert med de ansatte, administrasjon og politisk ledelse.

Forskning viser at innovasjoner i offentlig sektor oftest fremkommer i samarbeid mellom brukerne, ansatte, administrativ og politisk ledelse. Erfaringer viser at endringer bør komme gjennom samhandling og dialog med "grasrota" i organisasjonen, de som står i utfordringene hver dag. Men skal en få til utvikling og innovasjoner må det dessuten gis organisatoriske og ressursmessige rammebetingelser som gir rom for utvikling.

Store endringer er skjedd i barnevernet dette siste året: I høst var ny barnevernsleder og ledergruppe på plass. Arbeidsmiljøet er bedret, humøret kommet tilbake og sykefraværet nede i 3 prosent. Det sier ikke så rent lite.

I budsjettet for 2017 er barnevernet styrket med 5 nye årsverk, i tillegg til at vakante stillinger løpende fylles. I virksomhetsplanen som kommer som sak til Formannskapet torsdag kan vi lese om flere tiltak som skal prioriteres i 2017:

 • Det skal arbeides med hensiktsmessige lokaler tilpasset tjenestens behov
• Etablering av forsvarlig internkontroll med ny/oppdatert rutinehåndbok. Dette skal gjøres i samarbeid med omkringliggende barneverntjenester og Fylkesmannen
• Komme ajour med alle saker og yte kvalitativt gode tjenester. Det viktigste virkemiddelet for dette er å ha tilstrekkelig med ressurser, rekruttere godt og å beholde ansatte
• Utvikling av tydelig, åpen, forutsigbar, positiv og tilgjengelig ledelse. Fokus på å etablere en effektiv ledergruppe som har integrert disse verdiene i sin lederstil.

Alt dette er oppfølging av sentrale tilrådninger i evalueringsrapporten til PWC. I tillegg, og ikke minst, har en inngått et samarbeid med «Barnevernsproffene» for å styrke arbeidet inn mot barna.

Det tar tid å drive med utviklingsarbeid. Barnevernet er i god gang med å bygge en fremtidsrettet og profesjonell organisasjon. Ikke alt er rosenrødt nå, men vi er på god vei. Takk til de ansatte som har stilt opp og orker å stå i utviklingsprosesser på toppen av et isfjell av arbeidsoppgaver.

Takk til tillitsvalgte og administrasjon som har bidratt og ikke minst takk til bystyre kollegaer som på tvers av politiske skillelinjer har samlet seg om et felles mål: å arbeide for å få et av Norges beste barnevern til det beste for barna først og fremst.

Nina Jentoft
Bystyrerepresentant Ap og leder av styringsgruppe for barnevernevalueringen