Krisepakker står i kø - mens pengene mangler

I fredagens Agderposten kan vi lese at Høyres gruppeleder Geir Fredrik Sissener vil gi lokal krisepakke. Ikke bare er det interessant at opposisjonspartiet Høyre har penger ingen andre partier i bystyret har, men listen inneholder blant annet flere tiltak han meget godt vet ivaretas allerede. En kan jo få inntrykk av at dette er noe Sissener har fått penger til av sine regjeringskollegaer, men det stemmer ikke.

Nina Jentoft

Nina Jentoft representerer Arendal Ap i både bystyret og på fylkestinget.

Alle folkevalgte har vært flinke til å komme med innspill på vegne av innbyggerne og næringslivet i denne vanskelige tiden. Det er veldig bra og politisk ledelse har vært åpne og vurdert innspillene som har kommet underveis. Men at Agderposten velger å gi Sissener slik oppmerksomhet bidrar til et forfeilet bilde av det brede løpende arbeidet med krisetiltak som gjøres, underkommuniserer kommunens økonomiske handlingsrom og fordekker enkelte negative konsekvenser av «god» høyresidepolitikk. For eksempel er avbyråkratisering, og dermed færre til å drive saksbehandling med lengre saksbehandlingstid som resultat, et politisk mål godt forankret på høyresiden. 

I fylkesutvalgets møte forrige tirsdag la Arbeiderpartiet frem et forslag til en krisepakke som ble vedtatt. Denne fikk imidlertid IKKE støtte fra Høyre. Denne pakken inneholdt:

 • Forslag om å bruke penger og tid til å utvikle reiselivet som nå ligger med brukken rygg.
 • Forslag om full driftsstøtte til drosjenæringen som opplever bråstopp i inntekter og kundegrunnlag, men som kommunen og sykehuset er helt avhengig av i normale tider.
 • Pakken inneholdt også forslag om en regional kartlegging av de ulike bransjers utfordringer økonomisk og kompetansemessig for å sikre treffsikre tiltak både fra regionalt og nasjonalt hold. Det ble også vedtatt kompetansehevingstiltak. Dersom det kommer statlige midler kan fylkeskommunen styrke kapasiteten ved Fagskolen for å tilby etter og videreutdanning til flere voksne. Karrieresentrene bør styrkes for å tilby veiledning og opplæring til mange av de voksne som er permittert, oppsagt eller sykemeldt og som går en usikker tid i møte.
 • Ikke minst, mot Høyres stemmer, ble det vedtatt en tiltakspakke for lærlinger for å sikre de opplæring og muligheter for å ta fagprøve innen sommeren for de som er i ferd med å avslutte kontrakten. De lærlingene som er permittert må få et tilbud i vg3 skole for å fullføre læretid. Som om ikke det var nok, ble det vedtatt at rammene for tilskudd må utvides. Det gjelder for eksempel midler til Bedriftsintern opplæring (BIO), Regionale utviklingsmidler, Siva og Innovasjon Norge.
 • Flertallet i fylkesutvalget, men altså ikke Høyre, vedtar videre at det settes i gang arbeid med solceller på fylkeskommunale bygg og at man intensiverer utbygging av bredbånd i regionen.
 • Bevilgninger/tilskudd til arrangementer innen kultur og idrett utbetales for 2019 i henhold til vedtatt budsjett uavhengig om det gjennomføres eller ikke.
 • Man avhjelper landbruket blant annet ved at det innføres støttetiltak for å avhjelpe behov for arbeidskraft.

Dette ble alt for langt, men poenget er - dette støttet ikke Sisseners parti i fylkespolitikken! Så mens Høyre nasjonalt har skviset kommunenes økonomi i flere år nå, og man i fylket heller ikke støttet krisepakken fra Arbeiderpartiet, så kan opposisjonspartiet Høyre lokalt i Arendal virkelig drive opposisjonslek ved hjelp av Agderposten!

Hva har så Arendal kommune gjort i disse koronatider for å holde «hjulene i gang».

 • Kommunen har ikke permittert ansatte, men valgt å holde turtallet oppe og eventuelt heller omdisponere personalet der det trengs best i disse koronatider.
 • Holder sterkt fokus på å opprettholde behandling av plan- og byggesaker med prioritet på saker som er viktige for næringslivet.
 • Politisk holdes trykket oppe. Politisk ledelse ønsket sågar å gi Formannskapet mer delegert makt for en mindre periode nettopp for å være ekstra lettbente. Når det ikke var enstemmighet om dette i bystyre (noe loven krever) har man snudd seg raskt rundt og bruker digitale plattformer for alle politiske møter som det beste alternativet vi da har.
 • Holde fullt fokus på å gjennomføre kommunens planlagte investeringsprosjekter som for eksempel boliger for funksjonshemmede, nytt avlastningssenter, ny hovedvannledning, mv.
 • Arendal Eiendom legger i disse dager fram konkurransegrunnlaget for en ny legevakt. Dette byggeprosjektet vil skape oppdrag for privat sektor for anslagsvis 260-280 millioner kroner.
 • Arendal Eiendom har laget en liste med ulike vedlikeholdsprosjektene som kan igangsettes raskt hvis kommunen får midler til å stimulere privat sektor.
 • I neste bystyremøte spiller kommunen inn sine prioriterte sykkel- og gangstiprosjekter til handlingsplanen for fylkesveier.
 • Regning på avgift til kommunen for uteservering blir utsatt.
 • Næringsavdelingen har hatt egne møter med DNB og Sparebanken Sør, for å sikre oss god informasjonsflyt om hvordan de jobber i forhold til lokale bedrifter og de krisepakker som presenteres. Dialogen fortsetter. Og, mye mer.

Det tjener ingen i det lange løp dersom kommunen gjennom uansvarlige tiltakspakker overfor noen utvalgte bedrifter svekker kommunens økonomi med den konsekvens at tjenestene overfor barn, unge, familier og eldre ikke kan ivaretas på en god måte. Vi må huske på at disse tiltakspakkene må finansieres. Korona-pandemien betyr økte utgifter for kommunen. Dette, sammen med en stor svikt i forventede skatteinntekter, krever økte overføringer fra Høyre-regjeringen. Kanskje er det dit Sissener bør rette sin innsats. 

Av/Nina Jentoft, Arbeiderpartiet

Representant bystyre og fylkestinget