Nasjonalpark og tilgjengelig skjærgård

Til høsten får vi svar fra Miljømyndighetene om de vil godta Nasjonalpark i Raet med de grensene Arendal bystyre med knappest mulig flertall vedtok tidligere i år. Arendal Arbeiderparti var sterkt i mot vedtaket som satte grensen for nasjonalparken midt i Tromlingesund og utenom Alvekilen.

original_1478639389_662777

Det var flere grunner til at Arendal Arbeiderparti ønsket grensen satt langs land. Først og fremst har vi lyttet til fagfolkene som sier at verdiene som bør vernes ikke kun ligger i rullesteinsområdene ytterst på kysten vår, men også på havbunnen langs land utenfor Tromøya. Der ligger det store områder med ålegress og andre forhold som er viktige for å opprettholde det biologiske mangfoldet langs kysten. Der finnes viktige gyteområder for fisk. I Alvekilen er det også verdifull edelløvskog som er bevaringsverdig.

Arbeiderpartiet ønsket også grensen langs land for at et større område av Raet nasjonalpark skulle være tilgjengelig for allmennheten, og kunne skånes for uopprettelige inngrep.

Arbeiderpartiet har blitt kritisert for å være lite næringsvennlige fordi en grense langs land vil kunne sette begrensninger på hva slags inngrep grunneiere kan gjøre på sine eiendommer. Vi mener at det må finnes mer kreative måter å utnytte sine eiendommer på enn å lage store privatiserende bryggeanlegg, eller å selge ut hyttetomter. Dette er inngrep det er vanskelig å gjøre om på, og som gjør kystlinja privat og utilgjengelig for allmenheten.

Vi er ikke i mot utvikling og vi ønsker selvsagt at vi skal få mye igjen for å få en nasjonalpark i vår vakre skjærgård. Men noe av poenget med en nasjonalpark er nettopp å bevare og verne disse perlene for fremtidige generasjoner.

I stedet for å grave ut og sprenge på den eneste stranda som er langrunn og fin å bade på i Alvekilen for å lage båtplasser, kunne man kanskje heller ha en liten rutebåt til å frakte folk som leier hytter og andre som ikke har båt ut til Tromlingene? De harde værforholdene ytterst på Tromøya gjør området lite egnet for båtopplag og -ferdsel annet enn på de aller fineste smeigedagene i juli. Skal vi virkelig ødelegge verdifulle naturområder for å kunne sette ut småbåter på smeigedager?

Reguleringssakene ytterst på Tromøya har kommet på løpende bånd den siste tiden. Arbeiderpartiet er trygge på at vi har våre velgere med oss når vi har lagt oss på en streng linje i disse sakene. Vi ønsker en tydeligere grønn linje. Vi vant valget med et program som sier at alle saker skal sees i et miljøperspektiv. Dette følger vi opp når vi stemmer for å bevare kystlinja vår.

I saken om fortetting i Krøglevik hyttefelt fikk vi gjennomslag for å ta ut et flytebryggeanlegg, mens vi i saken på Sandå ikke klarte å stoppe flytebrygger som blir veldig synlige i Tromlingesund. Rett over sommeren kommer saken med Alveberget hyttefelt opp til endelig behandling, og også i denne saken er Arbeiderpartiet svært skeptiske til bryggeanlegget som er planlagt i Alvekilen med tilhørende vei gjennom edelløvskogen.

Vi er positive til å få utleiehytter på Alveberget slik at flere kan feriere i randsonen til det som kan bli nasjonalpark, og vi kommer til å arbeide for at vi sikrer at et betydelig antall av hyttene blir til utleie og ikke selges til private. Vi ser at Alvekilen kan være en lun havn, men vi stiller spørsmål til at hytteboere må ha gangavstand til egen båt når hytta ligger rett innenfor svabergene. Hyttene det legges opp til vil uansett ha parkering helt inntil hytta, og Arendal er faktisk en av få byer langs kysten hvor det ikke er årelange køer for å få båtplass.

Vi håper at vi vil få flere partier med oss på vår grønnere linje. Vi tror det er til det beste for alle som skal benytte seg av vår vakre kystlinje. Vi skal ikke stoppe utvikling eller utbygginger, men vi må tenke nøye over hvor vi skal bygge og om vi ønsker inngrep i naturperlene våre. De skal ligge der lenge etter at vi lever, og vi ønsker at våre framtidige generasjoner også skal få nytte av dem.

Vanja Grut, leder i Arendal Arbeiderparti og medlem i kommuneplanutvalget.