Nedgangstider krever klok ledelse

Nina Jentoft svarer innlegg fra Høyre og FrP som ønsker at Ap skal bruke penger lokalt på tiltak mot arbeidsledighet.

original

I en kronikk jeg skrev for noen uker siden gav jeg H og FrP-regjerningen skylden for å sitte og se på den stigende ledigheten og mangelen på motkonjunkturtiltak. Og med god grunn. Dette har ikke falt i god jord hos lokale partitopper hos H og FrP. I sin synspunktspalte i Agderposten mandag 25. april kritiserer de Ap for ikke å ønske å drive motkonjunkturpolitikk lokalt.

Først, Ap er det partiet i Norge som over tid i sterkest grad har brukt motkonjunkturtiltak i sin håndtering av nedgangstider. Jeg viser i den anledning til håndteringen av finanskrisen. Ap er det partiet som uansett regjeringsperiode har skapt flest arbeidsplasser. Dette er fakta og kan lett sjekkes opp for dem som ønsker det.

Arendal Ap ønsker tiltakspakker fra regjerningen til motkonjunkturtiltak, og er svært kritiske til at vi ikke har fått det. H og FrP gjør et poeng i at Ap ikke ønsker å sette i gang motkonjunkturtiltak lokalt. Men de vet likegodt som jeg at vi ikke har ressurser til det. Vi rydder fremdeles opp etter det økonomiske vanstyret som H sto i bresjen for i forrige periode og holder fortsatt på å nedbetale gjeld fra 2014.

Dette vet H og FrP toppene svært godt, og det blir derfor for spesielt interesserte når de forsøker å lage et bilde av et Ap som ikke ønsker tiltak mot arbeidsledigheten. Arendal kommune har ikke den økonomiske slagkraften nå, dessverre. Høyre har med sitt manglende styre i forrige periode tatt fra oss den muligheten. Arendal er helt avhengig av nasjonale motkonjunkturmidler.

Så til arbeidet med plan- og reguleringssakene: Jeg kan berolige H- og FrP toppene med at det er regulert mange nye boligfelt og fortettingsplaner og planer for utvidet eller videreført næringsvirksomhet siden oktober da ny politisk ledelse overtok. Problemet i Arendal ligger ikke på reguleringssiden. På boligsiden kan det faktisk være slik at det er regulert for mange prosjekter. Med sviktende etterspørsel etter ny bolig kan et for stort tilbud faktisk virke mot sin hensikt for etterspørselen i det enkelte tiltak.

Vår hovedprioritet nå er å regulere arealer til ny næringsvirksomhet. Der er vi i god gang. På dette feltet ble overraskende lite gjort i forrige periode.

Forfatterne nevner noen få tiltak hvor det har vært uenighet i Kommuneplanutvalget, og mener det viser at Ap ikke er opptatt av aktivitetsfremmende tiltak. Under vil jeg kommentere disse:

Pollen P-hus: Jeg har ikke oppfattet at noen partier i bystyret har vært mot utvidelsen av Pollen P-hus. Uenigheten har stått om flyttingen av innkjøringspunktet, fra Bonso til krysset ved Skydebanen. Statens vegvesen frarådde sterkt endringer på grunn av trafikksikkerhet, vanskelig trafikkavvikling og utsatthet spesielt for myke trafikanter. Dette synspunktet ble støttet av Ap, SV og V, og vi ønsket å beholde innkjørselen slik den opprinnelig var vedtatt regulert i bystyret.

Grandgården: Ap er ikke mot Grandgården. Men vi er mot 5 etasjen med 4 leiligheter. Miljømyndighetene hadde reist innsigelse mot denne høyden og vi mener at Grandgården i 4 etasjer ville være en bedre løsning for ivaretakelsen av den verneverdige bebyggelsen og byens ansikt på tuppen av Langbrygga. Jeg vil også minne om at ved å sprenge i fjell er grunnflaten for den nye Grandgården markert økt, noe som i seg selv vil gi et økt antall leiligheter og næringsarealer og grunnlag for god næringsdrift.

Gimle (boligfelt): Flertallet i Kommuneplanutvalget støttet ikke oppstarten av planprogrammet til Gimle. Hovedårsaken er mangel på gode løsninger for veitilførsel, som ikke lot seg løse fra Sandvigveien. Alternativt måtte veien gå gjennom et grønt område (LNF-område) mye benyttet av beboerne og skoleelever ved HIS skole. Ap, SV, V, KrF og PP stemte for å avvise planprogrammet.

H og FrP synes å stå klare til å klappe frem alle utbyggingsplaner uansett hvor gode de er og i hvilken grad de krysser andre viktige hensyn som vi også skal ta i Kommuneplanutvalget. Ap mener at god motkonjunkturpolitikk er å forskuttere prosjekter som vi vet vi likevel ville ha gjennomført og som er bra for kommunen i et bredere og langsiktig perspektiv. Ap har sammen med SV, Sp, KrF, V hensynet til næringsetablering, vekst og sysselsetting som et av de viktigste punktene i vår samarbeidsplattform. Disse forhold vil alltid veie tungt i våre avgjørelser.

Nina Jentoft

Bystyrerepresentant Arbeiderpartiet

Leder kommuneplanutvalget