Neida, Høyre, veien til havna kommer før tiden

Arendal Høyre hevder i sitt spørsmål til ordfører i torsdagens bystyremøte at reguleringen av veien til havna på Eydehavn ikke er startet, og at ingen ting er skjedd siden folkemøtet for ett år siden. Ikke rart hvis folk på Eydehavn lurer. Men stemmer det? Nei, det er feil. Reguleringen går sin planlagte gang og Kommuneplanutvalget kan forvente saken til 1. gangs behandling november 2019. Før tiden!

Er du interessert i å vite mer detaljer om fremdriften i reguleringsarbeidet? Les ordfører Robert Cornels Nordlis (Ap) svar:

Planarbeidet tilknyttet ny veg til Eydehavn står ikke stille. Dette arbeidet har høy prioritet. Ordføreren er glad for avtalen med dagens flertall i fylkestinget knyttet til finansiering av veien. Det må nå arbeides videre, tverrpolitisk, med å få denne veien sammenkoblet med E 18. 

Planarbeidet har hatt/har følgende fremdrift:

1. Arbeidet med planprogram ble startet opp i mars 2017.

2. Planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn i mars – mai 2017

3. På bakgrunn av innspill i høringsprosessen (bl.a. fra fylkesmannen) ble det høsten 2017 besluttet og utarbeide utvidet planprogram hvor alternative vegtraceer ble vurdert.

4. Et utvidet planprogram med flere traséer ble utarbeidet i samarbeid med Statens vegvesen. Dette ble presentert i juni 2018 og lagt ut til offentlig ettersyn i september 2018.

5. Planprogrammet ble fastsatt av Kommuneplanutvalget i desember 2018. Kommuneplanutvalget ba i saken om å få utredet et tunnelalternativ i tillegg til en daglinje.

6. Tilbudsgrunnlag for anbudskonkurranse vedrørende utarbeidelse av konkret reguleringsplanforslag ble lyst ut desember 2018.

7. Konsulent ble kontrahert i januar/februar 2019. Asplan Viak fikk jobben.

8. AsplanViak startet opp sitt arbeid med planproduksjon i mars 2019 i samarbeid med Statens Vegvesen.

9. Konkret utredning av to linjer (med og uten tunnel) har pågått i deres regi siden april 2019.

10. Konsekvensutredning av linjene startet opp sommeren 2019.

11. Planforslag med beskrivelse, plankart, bestemmelser og konsekvensutredninger skal være ferdig tidlig i november 2019 med påfølgende førstegangsbehandling i Kommuneplanutvalget.

Ordføreren anbefaler følgende link for alle som er interessert i fremdriften i planarbeidet:

https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/prosjekter-og-utvikling/eydehavn-ny-vei/

Ordføreren vil presisere: Framdriften knyttet til regulering har ikke stoppet opp. Tvert imot. Ordføreren er glad for at denne saken arbeides så grundig med. Ordføreren ser fram til den nye veien er på plass.

Robert Cornels Nordli

Ordfører