Sterk politisk styring gir nå resultater!

Nina Jentoft skriver i dette innlegget om hvordan sterk politisk styring fra Arbeiderpartiet og samarbeidspartnerne nå gir resultater.

Sterk politisk styring gir nå resultater!

Denne gang er det gøy å lese Årsberetningen for Arendal kommune 2016. Kommunen har klart å dekke inn underskuddet på 52 mill. kroner fra 2014 da Høyre styrte kommunen. Arendal kommune har et regnskapsmessig mindreforbruk i 2016 for hele driftsområdet på 70 mill. kroner. Det er flere faktorer som har bidratt til dette resultatet: høyere skatteinngang enn forventet, et mer moderat lønnsoppgjør enn forventet og et stabilt lavt rentenivå. Dette har hele kommune-Norge kunne glede seg over i 2016, også i Arendal.

Men det må understrekes: I Arendal kommune har en streng og ansvarsfull økonomisk styring av kommunens drift og investeringer vært helt avgjørende. Sterk politisk styring viser nå resultater. Dette ønsker Fremskrittspartiet og Høyre å «feie under teppet» så godt de kan i nesten alle sammenhenger kommunens økonomi er tema. Deres "budskap" er at regjeringen i overmåte har levert og "reddet" kommunenes og i særdeleshet Arendal kommunes økonomi i 2016. Det ble hevdet i forrige Administrasjons- og Formannskapsmøte og samme «plata blir spilt» fra bystyrets talerstol sist torsdag. Høyresiden mener nå at økonomien er så bra at eiendomsskatten kan settes ned eller fjernes. Det er ikke korrekt og visert en stor uansvarlighet fra opposisjonen.

Arbeiderpartiet og våre samarbeidspartier (SV, Sp, KrF og V) synes som rådmannen at det er tilfredsstillende at innsparingsplanen er holdt, at resultatet ble vesentlig bedre enn forventet, og ikke minst, at selv uten mer-skatteinngangen og økningen i rammetilskuddet på 37 mill. kroner, så hadde kommunen likevel kunnet dekke inn resten av merforbruket fra 2014.

Men sterk styring har kostet noe. Flere av våre enheter både innen skole, helse, levekår og omsorg driver med stramme rammer. Arbeiderpartiet ønsker sterkt flere årsverk i flere av våre enheter. I forrige budsjett ble det gjort store satsinger innen barnevern og hjemmesykepleien for å nevne to mye omtalte tjenester. Vi ønsker å kunne styrke tjenestene til innbyggerne ytterligere i 2018.

Opposisjonspartiene Fremskrittspartiet og Høyre trekker nå det enkleste av alle "valgkort" og argumenterer, nært sagt i alle politiske debatter i Arendal, om at eiendomsskatten nå bør settes ned eller fjernes. Men kommunes økonomi er fortsatt ikke friskmeldt. I den sammenheng er det nyttig at leserne vet at under FrP- og H-regjeringen har det aldri vært så mange kommuner som har innført eiendomsskatt. Hvorfor? Fordi de har behov for pengene for å drive tilstrekkelig gode tjenester til innbyggerne.

Hvis bystyret i Arendal skulle miste ekstraordinære skatteinntekter på 20,8 mill. kroner og vedta å fjerne eiendomsskatten på 100 mill. kroner så er kommunens økonomi igjen på felgen. Da har vi ikke tilstrekkelige midler til drift og i alle fall ikke penger til investeringer. Det vil skape ustabilitet og utrygghet for tjenestene til våre innbyggere, noe som ikke minst rammer kommunens svakeste. Det er tydelig at valgkampen er startet for Fremskrittspartiet og Høyre. Når de ønsker å redusere eller fjerne eiendomsskatten, samtidig som de ønsker seg store nye investeringsprosjekter, synes jeg personlig de er vanskelig å ta seriøst.

Av/Nina Jentoft, bystyrerepresentant Arbeiderpartiet

original