Sterke lag rundt barn og unge

I den neste bystyreperioden vil Arendal Arbeiderparti fortsette arbeidet med å bygge sterke lag rundt barn og unge – på skolen, på fritiden og hjemme. Vi vil legge til rette for at alle barn og unge skal få samme muligheter til både faglig og personlig utvikling både i og utenfor skolen. Det er viktig å se hele mennesket, så vi ønsker derfor å fokusere videre på det tverrfaglige samarbeidet.

skolemat

Mat i magen gir bedre læring: Arendal Arbeiderparti ønsker å gi elevene et gratis måltid på skolen.

I Arendal kommune har vi innført modell som handler om bedre tverrfaglig innsats (BTI). Kort fortalt handler dette om at barn, unge og familier som strever ikke skal oppleve å være kasteballer i det offentlige systemet, men de skal ha faste kontaktpersoner som skaffer dem den hjelpen de trenger. Vi har store forventninger til kommunen rundt dette.

Ny skole
Bygging av nye Roligheten skole har vært det største prosjektet for oppvekstsektoren denne perioden. Den nye skolen skal ha fleksible arealer for undervisning og en kapasitet på 630 elever og 80 lærere. Skolen skal også inneholde auditorium med blackbox, grendehus, fritidsklubb og et variert uteområde. Vi gleder oss til å se den bli tatt i bruk!

Vi har også vært med på å utvide antall plasser på Lunderød skole og ressurssenter, som er spesielt viktig for en sårbar gruppe mennesker i kommunen vår. Det er viktig for oss at alle elever blir sett og får et tilfredsstillende pedagogisk tilbud, og Lunderød er et tilbud fra kommunen til de som trenger det aller mest. 

Mobbetallene går ned
Tilstandsrapportene for skolene har vist høyere mobbetall enn ønsket. Derfor var vi med å vedta et mobbeombud for Arendal kommune. I tillegg fortsetter kommunens beredskapsteam mot mobbing. Nå viser elevundersøkelsene i 2018 mobbetall på vei nedover i Arendalsskolen, og trivselstallene er på vei opp. Allikevel er et barn som blir mobbet ett barn for mye. Vi skal aldri slutte å ha en nullvisjon! 

E-helsesykepleier for de unge
Helsestasjon for ungdom er viktig for oss, og vi ønsker utvidede åpningstider, samt mer midler til allerede vedtatte tiltak, som for eksempel E-helsesykepleier, slik at terskelen for å søke hjelp blir lavere. Vi må møte dem på de plattformene der de er.

Gratis skolemat
Arendal Arbeiderparti vil øke skolebudsjettene for å få flere lærere og et gratis måltid i skolen. Det trengs flere helsesykepleiere og andre tverrfaglige yrkesgrupper når elevenes utfordringer ikke handler om det faglige. Læreren trenger et lag rundt seg for å kunne fokusere på tilpasset opplæring og økt kvalitet i undervisningen. De står på hver eneste dag, noe vi ser i stadig bedre resultater på eksamen og nasjonale prøver. Men vi ser fremover, så kvalitetsfokus og bedre avvikssystemer for undervisning vil vi jobbe for. Den norske fellesskolen er viktig for å utjevne forskjeller slik at ikke privatøkonomi og bakgrunn er avgjørende for hvor godt man lykkes i livet.