Standpunkt i Hove-saken

Arendal Arbeiderparti vedtok i representantskapsmøte 12. juni et ønske om å utrede en ny organisasjonsmodell for HDU AS. Representantskapet vedtok også seks strategipunkter om Hove som bystyregruppa vil forholde seg til i reguleringsprosessen som er i gang på campingområdet på Hove.

Bystyret skal 20. juni behandle sak om fremtidig organisering av Hove (sak 19/101). Arendal Arbeiderparti har allerede uttalt at vi ønsker å avvikle HDU som aksjeselskap, og representantskapet ga bystyregruppa sin tilslutning til å fremme og stemme for følgende forslag i bystyremøtet 20. juni: 

«Arendal bystyre ber rådmannen utrede en ny organisasjonsmodell for HDU AS. Ikke minst for å sikre at Hove underlegges demokratiske og åpne prosesser, og for å sikre folkevalgt styring over virksomheten, ber vi utredet alternative strukturer. Ny struktur må sikre selskapet gode rammer for å utføre sitt arbeid. Selskapet virksomhet skal være samlet. Det bes likevel om en særskilt vurdering av leirskolens organisering. Utredningsarbeidet gjøres i samarbeid med selskapet og medarbeiderne.

Bystyret skal være selskapets generalforsamling.

Oppretting av nye selskaper skal behandles av generalforsamlingen. 

En tredjedel av bystyret kan kreve at det innkalles til ekstraordinær generalforsamling. 

Bystyrets valgkomite skal være valgkomite for selskapet. 

Folkevalgte skal ha flertall i styret.» 

Strategi om campingreguleringen
I Hove-saken har bystyregruppa helt siden ny driver av campingområdet ble kjent før jul, forholdt seg til en strategi om å ivareta naturen, sikre allmennheten og et klart standpunkt mot at Hove-området skal privatiseres. 

Denne strategien tilsluttet representantskapet seg til og følgende seks punkter vil Arendal Arbeiderparti forholde seg til i den pågående reguleringsprosessen som nå er i kommunal regi: 

Strategipunkter om Hove: 

1) Naturen og kulturlandskapet på Hove skal ivaretas
2) Allmennhetens tilgang til området skal styrkes
3) Eksisterende og framtidige tiltak skal ikke innebære privatisering av området
4) Utleiehytter og andre installasjoner skal være i kommunal eie
5)Hytte- og campingparkering må ikke belaste de offentlige parkeringsplassene
6) Det reguleres inn areal til campingvogner og bobiler i Hove-området, dog på en slik måte at pkt. 1, 2 og 3 likevel ivaretas. 

Hva Arendal Ap mener om Hove